Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży przez rolników (Dz. U. z 2016, poz. 1961). W związku z tym rolnicy będą mogli podjąć działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, polegającego na wprowadzaniu do obrotu wytworzonej przez siebie żywności.
W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej (tj. żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego) należy w terminie 30 dni przed rozpoczęciem, zgłosić zamiar prowadzenia działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dla żywności pochodzenia roślinnego u właściwego terenowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgłoszenia u Powiatowego Lekarza Weterynarii dokonuje się przy pomocy wniosku zamieszczonego poniżej:

- wniosek,

Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

Warunki prowadzenia działalności określono w przepisach:

- ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. 2016, poz. 1961),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. 2016, poz. 2159),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów
(Dz. U. 2016, poz. 2192),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2016, poz. 2161).

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta informacje:

- napis „ROLNICZY HANDEL DETALICZNY”,

- dane obejmujące:

            > imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

            > adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

            > weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został  nadany.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny prowadzą i przechowują dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy. Rejestr powinien zawierać następujące informacje:

- numer kolejnego wpisu,

- datę zbywanej żywności,

- ilość i rodzaj zbywanej żywności.

Tabela sprzedaży.jpg