Informacja o uruchomieniu przez ARiMR Portalu IRZplus - Obsługa zgłoszeń przez Internet

Internetowe zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 

Link: Portal IRZplus - Obsługa zgłoszeń przez Internet

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH Z PSEM, KOTEM, FRETKĄ

INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJACYCH Z PSEM, KOTEM, FREDKĄ.png


Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu bieszczadzkiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych zgodnie z Zarządzeniem nr 7 z dnia 09 kwietnia 2019 roku w/s ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rzadowej, ustala:

- 2 maja dniem wolnymi od pracy,
- 11 maja dniem pracy.


Wiosenna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie

szczepienie wiosna 2019.png


OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


II Jesienna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie

komunikat - szczepienie.jpg


Jesienna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie

Komunikat PWLW.jpg


​Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych zgodnie z Zarządzeniem nr 17 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w/s ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rzadowej, ustala:

- 24 grudnia dniem wolnymi od pracy,
- 15 grudnia dniem pracy.

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej


Rozporzadzenie 1/2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwlaczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych zgodnie z Zarządzeniem nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w/s ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rzadowej, ustala:

- 4 maja dniem wolnymi od pracy,
- 19 maja dniem pracy.


Wiosenna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjacych przeciwko wściekliźnie

ulotka.jpg


Nowe warunki utrzymywania trzody chlewnej

               W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (w tym terenu całego województwa podkarpackiego), w załączeniu przekazuję do wiadomości i wykorzystania opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dokumenty, które mogą służyć jako materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w zakresie realizacji wymagań wynikających z ww. rozporządzenia.

Opracowano:
- ulotkę informacyjną;
- dokument pt. "Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym)";
- wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych (załącznik nr 1);
- wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa (załącznik nr 2);
- wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie (załącznik nr 3);
- lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce (załącznik nr 4);
- zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń (załącznik nr 5);
- wzór dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (załącznik nr 6);
- wzór spisu świń (załącznik nr 7).

             W  pierwszych  wierszach  plików  wymienionych  w  załącznikach  1-3  oraz  6-7,  wskazano  przykładowy  sposób wypełniania tej dokumentacji.  Należy  zaznaczyć,  iż  wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Dokumenty do pobrania:

1. Ulotka informacyjna I

2. Ulotka informacyjna dot. ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie

4. zał. I dokumentacja przeglądu budynków

5. zał. II rejestr środków transportu 

6. zał. III rejestr wejść do budynków w których utrzymuje się trzodę chlewną

7. zał. IV lista preparatów do dezynfekcji rąk

8. zał. V zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obówia i pomieszczeń

9. zał. VI dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

10. zał. VII wzór spisu trzody chlewnej utrzymywanej w gospodarstwie


ulotka_antybiotyki.jpg


Apel Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. afrykańskiego pomoru świń


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje, że podmioty o WNI 27 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego są to miejsca inne niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE)nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55,z poen. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14). Kontrole ww. podmiotach prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.pdf.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w/s ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje, że dni:

- 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. ustala się dniami wolnymi od pracy,
- 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017 r. wyznacza się dniami pracy.


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091).

Informacje o aktualnej sytuacji w zakresie wystepowania grypy ptaków w Polsce dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl)

Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków (H5N8)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas m.in. u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Grypa ptaków - ulotka informacyjna                    Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: https://interwencja.wetgiw.gov.pl specjalnego formularza interwencyjnego przeznaczonego dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń.

Działanie to ma za zadanie usprawnić, przy zachowaniu pełnej anonimowości, powiadamianie właściwego miejscowo wojewódzkiego lekarza weterynarii o spostrzeżeniu nieprawidłowości w obrocie trzodą chlewną, z uwagi na fakt, iż dla wielu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), ze stwierdzonych w ostatnim okresie, źródłem choroby może być działalność człowieka.


 

Afrykański Pomór Świń w Polsce (ASF) - strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: https://interwencja.wetgiw.gov.pl specjalnego formularza interwencyjnego przeznaczonego dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń.

Działanie to ma za zadanie usprawnić, przy zachowaniu pełnej anonimowości, powiadamianie właściwego miejscowo wojewódzkiego lekarza weterynarii o spostrzeżeniu nieprawidłowości w obrocie trzodą chlewną, z uwagi na fakt, iż dla wielu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), ze stwierdzonych w ostatnim okresie, źródłem choroby może być działalność człowieka.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o stwierdzeniu, w miejscowości Stańkowa, gm. Ustrzyki Dolne, ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, /rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego/


Afrykański pomór świń - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku


 

Ważne! Informacja dla hodujących świnie - obowiązek rejestracji utrzymywania pojedyńczych świń

 


 

ASF: W przypadku znalezienia zwłok dzika na terenie powiatu bieszczadzkiego - prosimy o zgłaszanie tego faktu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ustrzykach Dolnych.

 

 


Afrykański Pomór Świń w Polsce (ASF) - strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii

Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej

Afrykański pomór świń - ulotka dla myśliwych

 

1. Afrykański pomór świń - ulotka informacyjna,   

     - ulotka dla hodowców trzody chlewnej,

     - ulotka dla transportujących zwierzęta (ENG),     (RU)

2. Informacja dla osób wyjeżdżających poza unię europejską – przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego (w jęz. polskim)

3. Informacja dla osób wyjeżdżających poza unię europejską – w jęz. rosyjskim (RU)

 


Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie planowanej wiosennej akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie - kwiecień 2013r.

Informacja dla myśliwych polujących na dziki na terenie powiatu bieszczadzkiego w związku ze stwierdzeniem gruźlicy u dzików

Wymagania w zakresie przemieszczania zwierząt towarzyszących

Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Usytrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 października 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 224)

Informacja dla myśliwych polujących na dziki na terenie powiatu bieszczadzkiego w związku ze stwierdzeniem gruźlicy u dzików

Gruźlica dzików - ulotka informacyjna Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje, że w dniu 11 października 2012r. w miejscowości Polana, w gminie Czarna stwierdzono wściekliznę u lisa rudego, w związku z powyższym w dniu 16 października 2012r. zostało wydane rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012r. poz. 2077)

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący planowanej jesiennej akcji szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących na terenie województwa podkarpackiego

Informacja na temat klasycznego pomoru świń w związku z wystąpieniem tej choroby na Litwie

W dniu 8 lutego 2011 r., po upływie 3 miesięcy od wystąpienia ostatniego przypadku wścieklizny zwierząt w obszarze zagrożonym wystąpieniem tej choroby, zostało wydane rozporządzenie nr 1/2011, uchylające rozporządzenie nr 1/2010 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czarna i gminy Ustrzyki Dolne.

Informacja na temat zasad prawidłowego dokonywania zgłoszeń koni do rejestru – pismo Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz-431-81/2013, z dnia 7 maja 2013r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych zamieszcza informację dotyczącą ukazania się ustawy z dnia 5 lutego 2013 r. która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995 między innymi ustawę o bezpieczeństwie żywności


Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Usytrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 października 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 224)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje, że w dniu 11 października 2012r. w miejscowości Polana, w gminie Czarna stwierdzono wściekliznę u lisa rudego, w związku z powyższym w dniu 16 października 2012r. zostało wydane rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012r. poz. 2077)


Ulotka Informacyjna na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) - w związku z wystapieniem tej choroby na Ukrainie


euro2012

 

Informacje Głównego Lekarza Weterynarii na temat przepisów dotyczących wwozu w bagażu żywności pochdzenia zwierzęcego z krajów spoza UE


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt


Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotycząca wymagań obowiązujących przy uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny:

1. Ulotka informacyjna

2. Informacje szczegółowe

3. Informacje szczegółowe opracowane przez podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z OR ARiMR