Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

1a) badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt(1);

3) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4) przeprowadzanie:

   a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

   b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli   
       weterynaryjnej w handlu,

   c) kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II pkt A ust. 6-8 
       rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla
       systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego 
       określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 
       247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z
       31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1
       rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe
       zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności,
       modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia
       bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady
       (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia
        ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65),

   d) kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, w rozumieniu art. 2
       pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
       zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz.
       513), zwanych dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej",
       mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby znajdują się w wykazie
       wyrobów  do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust.
       1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) sprawowanie nadzoru nad:

    a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy
         ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

    b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

    c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów
        genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie
        zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie
        zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

    d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj
        wylęgowych drobiu,

    e) obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

     f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

    g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

    h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

    i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

    j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach
      doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

6) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, 
     produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w 
     tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do
        pojenia zwierząt oraz w paszach;

7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach
     Unii Europejskiej;

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów 
     Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
     Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o 
     niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia 
     zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie 
     przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z 
     dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.